5.000.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điện Giant cũ

3.800.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điên Gianya cũ

4.500.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điện Nijia cũ

4.200.000 
2.850.000