Dây lạt nhựa

50.000 

Dây lạt nhựa dùng để cột dây cho gọn