Mắt vỉ động cơ xe điện

30.000 

Mắt vỉ động cơ xe điện
Hàn sẵn trên mạch giúp việc thay thế nhanh và đơn giản hơn