Xi đáng bóng Cana

50.000 

Xi đáng bóng Cana tác dụng đánh bóng các bề mặt phương tiện cơ giới, kim lọai, đồ gỗ, mặt đá…